ขอรับเงินบริจาค

เงินที่นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมรักภาษาไทยนั้น ทางชมรมฯได้เก็บรวบรวมจากค่าสมาชิกรายปีของสมาชิกชมรมฯและจากเงินบริจาคของผู้สนับสนุน

ทางชมรมฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

ชมรมรักภาษาไทยเปิดสอนห้องเรียนภาษาแม่และห้องเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กด้านการเรียน(กลุ่มติววิชาสำหรับเด็ก)ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของทางชมรมฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น เงินบริจาคที่ทางชมรมฯได้รับจากผู้สนับสนุนนั้น ทางชมรมฯได้นำมาใช้เพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารห้องเรียน ค่าใช้จ่ายในการบริจาคหนังสือภาษาไทยให้กับห้องสมุดญี่ปุ่น เป็นต้น ทางชมรมฯจะใช้เงินที่ได้รับจากความกรุณาของทุกท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด

pinned ถึงท่านผู้ประสงค์จะบริจาคเงินให้กับทางชมรมรักภาษาไทย

ท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่

Japan Post Bank (ゆうちょ銀行)
หมายเลขบัญชี:00240-5-140480
ชื่อบัญชี:ラックパーサータイ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาบริจาคเงินให้กับทางชมรมฯ”

Return to top