เอกสารข้อมูลต่างๆ

เอกสารเหล่านี้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบในการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ ― "บทสนทนาในโรงเรียน" "ภูมิศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น" "ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น" "การศึกษาในโรงเรียนและการอบรมในครอบครัว" "ใบแจ้งข่าวการศึกษา“อายูมิ"
มีข้อมูลเอกสารที่เขียนเป็นภาษาไทย - ญี่ปุ่น มากมายเช่น "วิธีการดูใบแจ้งผลการเรียน" สนุกสนานกับช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ระวังเป็นโรคลมแดด และอื่นๆ
เอกสารเหล่านี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและครูแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองคนไทยอีกด้วย

เอกสารข้อมูลต่างๆ
เอกสารข้อมูลต่างๆ
Return to top